Tato dom�na byla zaregistrov�na na serverech spole�nosti KPSYSTEM s.r.o. a je ji� pln� funk�n�.
Na t�to dom�n� zat�m neb�� internetov� prezentace, �ek� se na zprovozn�n� prezentace ze strany dr�itele dom�ny. E-mailov� slu�by jsou rovn� pln� funk�n�.

Jak na to (pro majitele t�chto str�nek)

Prezentaci um�st�te na n� server editorem str�nek ve sv� klientsk� sekci. Prihla�ovac� informace naleznete v e-mailu, kter� V�m byl zasl�n po registraci. Zde naleznete rovn� informace jak zprovoznit e-mailov� slu�by.
Preferujete-li spr�vu str�nek pomoc� FTP �i pot�ebujete technologii PHP nebo datab�ze MySQL.

Nev�te si rady? Kontaktujete n�s v p��pad� jak�chkoliv dotaz� �i probl�m�

Infolinka: +420 484 803 499, +420 604 215 868

emial: webmaster@kpsystem.cz


www.kpsystem.cz
www.kp-tel.cz
www.kp-net.cz